Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel zasláním požadavku – poptávky (objednávky) souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi dodavatele - společnosti Hydropol ČR, spol. s r.o., a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Objednatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti objednatele odstranit z databáze. Osobní údaje objednatele jsou zabezpečeny proti zneužití.

Zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření dodavatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze dodavateli.

Objednatel tímto potvrzuje, že byl společností Hydropol ČR, spol. s r.o. poučen o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas může kdykoli odvolat, jakož i o právu objednatele na přístup k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu požadovat od správce osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.